کانال فروشگاه تک پوشان

کانال فروشگاه تک پوشان

دنبال  مجلسی خاص وتک هستی  ⁉️

‎مانتوهای سال ۹۶وارداتی😱

‎دنبال کار تک وخاصی⁉️


‎‏‎ برای عروسیهاتون لباسای شیک اوردم🌹

‎این کانال اخرشه💯👌🏻

https://t.me/kanaltakposhan