میخوام یه جا بهت معرفی کنم بری توش بترکی از خنده 😂😂😂

رو لینک کلیک کن میبرنت یه جا جر میخوری از خنده😂😜
👇👇👇👇👇

https://telegram.me/Dah_rishter